Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 19-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để vi phạm mức 0,7243 và ổn định trên mức đó ngay bây giờ, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,7400, đồng thời đạt được nó yêu cầu giữ trên 0,7185.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7200 và 0,7300

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá