Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 19-08-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối giá dầu thô trong các giao dịch gần đây và miễn là giá trên 41,05, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 43,05 là bắt buộc phải hướng tới 45,00. đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng