Bạch kim bị ảnh hưởng bởi sự tích cực tạm thời - Phân tích - 19-8-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giá Bạch kim kể từ ngày hôm qua, khi nhận thấy sự dao động đi ngang của nó gần mức 950,00, cố gắng đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên hiện đang di chuyển xuống dưới mức 80.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự ổn định trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00 sẽ hỗ trợ tổng quan về xu hướng tăng giá, cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập lại động lực tích cực, sau đó cố gắng tiếp cận các trạm tích cực chính bắt đầu tại 1040,00 sau đó là 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng