Giá đồng ép lên rào cản - Phân tích - 19-8-2020


Economy analysis


Giá đồng đã thành công trong việc tạo ra một đợt phục hồi tích cực mạnh mẽ để nhấn vào 3.000 rào cản hình thành mục tiêu của chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước của chúng tôi, trong khi chúng tôi cần phải phá vỡ rào cản này để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, để củng cố cơ hội tiếp cận các trạm bổ sung đặt tại Các mức 3,1200 và 3,3000.

Mặt khác, việc không xác nhận được sự vi phạm có thể buộc giá hình thành sự phục hồi điều chỉnh tạm thời giảm xuống mức 2,8500 cho đến khi thu thập được động lực tích cực cần thiết để tiếp tục ghi lại các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9000 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá