Giá đồng tiếp tục tăng trưởng tích cực - Phân tích - 18-8-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục hình thành chu kỳ tăng tích cực, củng cố tổng quan tăng giá bằng cách đạt mức 2,9000, lưu ý rằng tiêu cực ngẫu nhiên có thể chặn các nỗ lực tăng giá trong ngày và buộc giá hình thành dao động đi ngang bằng cách di chuyển xuống dưới ngưỡng cản 3,0000.

Mặt khác, vượt qua rào cản đã đề cập sẽ củng cố sự tích cực tiếp tục và mở ra con đường ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu từ 3,1200 và 3,3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8300 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng