Phân tích cuối ngày cho Vàng 17-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã vượt qua mức 1967,90 và giữ trên mức đó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, mở ra con đường hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi vào năm 2008.80, lưu ý rằng việc giữ trên mức 1967,90 đại diện cho yếu tố bảo vệ đầu tiên để tiếp tục kịch bản tích cực được đề xuất.