Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 17-08-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối các giao dịch Giá dầu thô kể từ buổi sáng, dao động gần đường EMA50, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,05, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vi phạm 43,05 để xác nhận mục tiêu hướng tới mục tiêu chính tiếp theo là 45,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng