Bạch kim đang chờ động lực bổ sung - Phân tích - 17-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không thành công để giữ trên 1015,00, bị ảnh hưởng bởi việc thoát ra ngẫu nhiên khỏi vùng mua quá mức, để buộc giá hình thành mức phục hồi tiêu cực trong ngày và ổn định gần 955,00.

Sự ổn định thường xuyên trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00 tạo thành yếu tố bổ sung để xác nhận sự tiếp tục của sự tích cực, tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lượng tích cực sẽ cho phép giá đạt được các mục tiêu chính ở mức 1040,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 1010,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng