Giá đồng tiếp tục duy trì những nỗ lực tích cực - Phân tích - 17-8-2020


Economy analysis


Giá đồng tăng trở lại vào thứ Sáu tuần trước để di chuyển khỏi đường hỗ trợ 2.7700, củng cố sự thống trị của xu hướng tăng giá được đề xuất trước đó, trong khi việc tiếp tục cuộc tấn công tăng giá cần động lực tích cực mạnh mẽ để xoay sở vượt qua ngưỡng hỗ trợ 3.0000 và mở ra con đường ghi nhận mới các mục tiêu có thể bắt đầu ở mức 3.1200, tiếp theo là 3.3000.

Dao động ngẫu nhiên dưới mức 50 có thể chặn đà tăng giá và buộc giá hình thành dao động đi ngang tạm thời cho đến khi thu thập được động lượng tích cực cần thiết.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,7900 đến 2,9500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng