Phân tích cuối ngày cho Vàng 14-08-2020


Economy analysis


Giá vàng hiện phải đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để nhấn vào đường hỗ trợ quan trọng 1934,68, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ ngăn đà tăng được đề xuất gần đây và buộc giá phải giảm nhiều hơn để hướng tới mức 1901,80 ban đầu , trong khi giá cần củng cố trên 1934,68 để tiếp tục xu hướng tăng chính và truy cập 1967.90 như một mục tiêu tích cực đầu tiên.