Giá đồng chống lại tiêu cực ngẫu nhiên - Phân tích - 14-8-2020


Economy analysis


Giá đồng quay trở lại để hình thành sự phục hồi tiêu cực trong ngày để giải quyết gần đường hỗ trợ 2.7700, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên dao động dưới mức 50, lưu ý rằng giá chống lại những áp lực này bằng cách giải quyết trên mức hỗ trợ, cho phép chúng tôi giữ tổng quan tăng giá cho đến khi đạt đến mức 3.000, vi phạm nó có thể mở rộng giao dịch lên mức 3.1200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.7700 đến 2.9000

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng