Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 13-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch yếu kể từ buổi sáng và vẫn dưới 0,7170, do đó, không có thay đổi nào đối với tổng quan giảm giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tiêu cực được cung cấp ngay bây giờ bởi stochastic, nhắc bạn rằng mục tiêu đã chờ đợi bắt đầu ở mức 0,7065, tiếp theo là 0,7000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7220

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm