Giá vàng khởi đầu tích cực - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Giá vàng kết thúc ngày hôm qua dưới mức 1934,68 đã hình thành ngưỡng kháng cự vững chắc chống lại giá cố gắng tăng, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá bắt đầu ngày hôm nay với mức tăng rõ ràng để tấn công mức này và cố gắng giữ trên mức đó, hỗ trợ sự tiếp tục của mức tích cực dự kiến kịch bản cho giai đoạn sắp tới, đặt mục tiêu là 1967,90, tiếp theo là 2008.80 là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi sự gia tăng ngày hôm nay, lưu ý rằng việc không xác nhận vi phạm 1934,68 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực một lần nữa để hướng tới kiểm tra 1901,80 sau đó là 1860,90 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng