Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 06-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kiểm tra mức 1.2515 mà không quản lý để vi phạm và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, mức này đại diện cho một trong các khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 1.2435, khiến chúng tôi tiếp tục với tính trung lập cho đến khi giá vượt qua một trong những các mức này và phát hiện đích đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

Lưu ý rằng các chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo phát hành buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2400 và mức kháng cự 1.2580.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập