USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy giao dịch tích cực để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.3362 và miễn là giá nằm dưới mức này, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính đạt 1.3200.

Chúng tôi cần lưu ý rằng việc xác nhận vi phạm 1.3362 sẽ đẩy giá quay đầu tăng và đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.3500 và mở rộng lên 1.3612.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3400.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá