Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 11-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực mới để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và giá cần phải củng cố trên mức hỗ trợ này như một điều kiện đầu tiên để tiếp tục kịch bản tích cực được đề xuất gần đây, phụ thuộc vào giá ổn định trên 41,05, trong khi mục tiêu của nó bắt đầu ở 43,05 và mở rộng đến 45,00.