Giá đồng phục hồi theo hướng tăng - Phân tích - 11-8-2020


Economy analysis


Giá đồng giữ mức ổn định tích cực trên đường hỗ trợ 2.7700, để nhận thấy sự bắt đầu hình thành sóng tăng, xác nhận tình cảm của nó bằng sự thống trị của xu hướng tăng chính bằng cách chạm tới 2.8600.

< p> Giá cần động lực tích cực mới để duy trì sự tích cực và xoay sở để nhấn vào ngưỡng 3.0000, việc phá vỡ ngưỡng này sẽ cho phép giá đạt được các mục tiêu bổ sung là 3.1200 và 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng