Phân tích cuối ngày cho Vàng 10-08-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá và giá cần củng cố trên mức hỗ trợ này để duy trì kịch bản xu hướng tăng hoạt động, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 2087,00, trong khi việc phá vỡ 2024,00 thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ ấn vào giá để truy cập 2008.00 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.