Cập nhật giữa trưa cho Vàng 10-08-2020


Economy analysis


Giá vàng bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực nhằm cố gắng di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, nhận được hỗ trợ tích cực bởi stochastic, bên cạnh đường EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tăng trong thời gian còn lại trong ngày, chờ đến mức 2087.00 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục các điều kiện xu hướng tăng đang giữ trên 2024.00.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 2000.00 và kháng cự 2070.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng