Cập nhật: Giá vàng gặp áp lực tiêu cực


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để phá vỡ mức 2048,00 và đạt đến ngưỡng của đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ 2015.00 sẽ đẩy giá đạt được nhiều hơn suy giảm và bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trong ngày, trong khi sự củng cố của mức đã đề cập so với mức giảm hiện tại sẽ khiến giá tăng trở lại và hướng tới mức 2083.00 là mục tiêu tích cực đầu tiên.