Cập nhật giữa ngày cho Silver 07-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức cản 28,00 đô la, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ kiểm tra mức 26,20 và chủ yếu là 25,50, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm 29,75 sẽ ngăn chặn tiêu cực và đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và kháng cự 29,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm