Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 06-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD hiện tại cho thấy các giao dịch tiêu cực nhẹ, trong khi stochastic tiếp tục đạt được động lực tích cực, chờ hỗ trợ để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,7065, trong khi mục tiêu tiếp theo nằm ở mức 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7150 và 0,7290

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá