Bạch kim ghi lại mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 6-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim mở rộng theo chiều hướng tăng giá để đạt được mục tiêu đầu tiên ở mức 980,00 và tạo thành rào cản ban đầu chống lại cuộc tấn công tăng giá chính, lưu ý rằng dao động ngẫu nhiên liên tục gần mức 80 sẽ làm tăng cơ hội thu thập thêm động lực tích cực để quản lý để phá vỡ rào cản hiện tại và tiếp cận các trạm bổ sung ở mức 1040,00, tiếp theo là 1105,00.

Lưu ý rằng việc không đạt được mức vi phạm yêu cầu có thể buộc giá hình thành mức phục hồi âm tạm thời để tạo cơ hội kiểm tra 915,00 trước khi ghi mục tiêu tích cực mới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 1040,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng