Phân tích cuối ngày đối với Vàng 05-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp giao dịch tích cực bổ sung để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 2075,00, cho thấy xu hướng giảm hiện bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và nó có thể dựa vào đường hỗ trợ của kênh tăng trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính, lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng tổng thể cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 1981,20 và giữ dưới mức đó.