EURJPY lặp lại các nỗ lực tích cực - Phân tích - 5-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục dao động trong kênh tăng giá gần đây, để nhận thấy biến động của nó trên 123,75 và xác nhận chuyển sang trạm tích cực tiếp theo sẽ đẩy giá để ghi các mục tiêu tích cực mới bắt đầu ở mức 125,20 và 125,80.

Lưu ý rằng trung bình động 55 dao động liên tục dưới mức giá hiện tại bên cạnh nỗ lực ngẫu nhiên để đạt mức 80 đồng ý tiếp tục mức độ tích cực và cung cấp giá với động lực tích cực mới cho đến khi đạt được mức bổ sung được đề xuất Các mục tiêu tích cực. / p>