Bạch kim hình thành làn sóng tăng mới - Phân tích - 5-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã tận dụng các yếu tố tích cực được biểu thị bằng độ ổn định trên mức trung bình di động 55 hình thành mức hỗ trợ ban đầu tại 866.00, bên cạnh việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức.

các yếu tố giải thích lý do hình thành sự tăng giá, hy vọng sẽ tiếp tục cuộc tấn công tăng giá vượt qua 980.00 và bắt đầu ghi lại các mục tiêu mới bằng cách di chuyển tới các mức 1040,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 890,00 và 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish