Không có tin tức về giá đồng - Phân tích - 5-8-2020


Economy analysis


. thu thập động lực tích cực mới để tăng cơ hội vi phạm rào cản 3.0000 để bắt đầu ghi lại các mục tiêu bổ sung nằm ở 3.1200 và 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá