EURUSD cố gắng vi phạm - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu ngày hôm nay với mức tăng rõ ràng để tấn công ngưỡng kháng cự của mức giá ngang 1.1270, điều này gợi ý người đứng đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức được đề cập để xác nhận sự tiếp tục tăng để hướng tới mục tiêu tích cực đầu tiên tại 1.1420.

Do đó, kịch bản giao dịch đi ngang sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự 1.1270 hoặc phá vỡ hỗ trợ 1.1175 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo .