Cập nhật: Giá dầu thô vi phạm mức kháng cự


Economy analysis


Giá dầu thô vi phạm mức 40,80 rõ ràng và giải quyết trên mức đó, trên đường đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn, mở đường để tiếp tục xu hướng tăng chính, lưu ý rằng việc tiếp tục tăng và vượt 42,30 sẽ đẩy giá đạt được các mục tiêu tích cực bổ sung bắt đầu từ 43,05 và mở rộng đến 45,00.