Cập nhật: Giá vàng chạm rào cản 2000 $


Economy analysis


<< 2068,00 khu vực như một trạm chính tiếp theo.