Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 04-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh sẽ tiếp cận dần dần từ mức 0,7170 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, vi phạm mức này là cần thiết để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, để tiếp tục đề xuất kịch bản tích cực là mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 0,7290, trong khi đạt được nó đòi hỏi phải giữ trên 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7065 đến 0,7200

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish