Bạch kim bắt đầu hành động tích cực mới - Phân tích - 4-8-2020


Economy analysis


giá bởi 1105.00 làm mục tiêu chính cho giao dịch ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish