Giá đồng giữ cho các nỗ lực tăng giá - Phân tích - 4-8-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên bằng cách cung cấp đóng cửa tích cực thường xuyên trên mức hỗ trợ quan trọng 2.7770, để giải quyết gần 2.9000, nhắc nhở bạn rằng cần vượt qua rào cản 3.000 để kích hoạt tiếp tục tích cực và quản lý để ghi lại các mục tiêu bổ sung được đại diện bởi 3.1200 và 3.3000. : Bullish