Cập nhật giữa ngày cho Bạc 03-08-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động gần mức 24,46 và vẫn ở dưới mức đó, đối mặt với các tín hiệu tiêu cực thông qua ngẫu nhiên, trong khi EMA50 hình thành yếu tố tích cực và cố gắng bảo vệ giá khỏi chịu bất kỳ tổn thất nào.

Do đó, mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự 24,46 hoặc hỗ trợ 23,40, lưu ý rằng các chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 23,40 đến 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập