Bạch kim giữ những nỗ lực tăng giá - Phân tích - 3-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim ổn định thường xuyên trên mức trung bình 55 tạo thành hỗ trợ bổ sung tại 866,70 gợi ý giữ các nỗ lực tăng giá được đề xuất trước đó.

Giá cần động lực tích cực mới để quản lý để gia hạn các nỗ lực tăng có thể nhắm mục tiêu mức 980.00 ban đầu, trong khi vượt qua rào cản này sẽ đẩy giá đạt được mục tiêu chính đầu tiên tại 1030.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 và 940.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish