Giá đồng cần động lực tích cực mới - Phân tích - 3-8-2020


Economy analysis


Việc giá đồng không có động lực tích cực đã dẫn đến sự phục hồi tiêu cực tạm thời, để giải quyết gần mức 2.8500, bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của 3.000 rào cản, đảm bảo tầm quan trọng của việc giải quyết tích cực trên mức hỗ trợ quan trọng 2.7770 để tăng cơ hội thu thập tích cực đà và quản lý để vượt qua rào cản để đạt được các trạm tích cực mới trong giai đoạn gần và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 2,95

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá