Giá vàng bắt đầu tích cực - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã mở giao dịch hôm nay với mức tăng mới để cố gắng vi phạm mức 1981,20, nhưng nó gặp phải sự kháng cự vững chắc và gặp khó khăn để vượt qua mức này, để giữ giá bị giới hạn giữa ngưỡng kháng cự này và hỗ trợ 1937.20, giữ cho tính trung lập của chúng tôi cho đến khi Giá quản lý để vượt qua một trong các mức này.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng vi phạm kháng cự sẽ dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính và đạt được mức tăng mới bắt đầu từ 2000.00 và mở rộng đến 2068,00, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ ấn vào giá để truy cập 1910.10 và có thể mở rộng đến các mức 1866.00 dưới dạng các mục tiêu điều chỉnh bổ sung. và kháng chiến 2010.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập