Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 31-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định dưới 40,50, để giữ áp suất âm có hiệu lực cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu 38,50 tiếp theo là 36,10 như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng cần giữ dưới 40,50 để đạt được các mục tiêu đề xuất. p>