Phân tích cuối ngày đối với Vàng 31-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở đầu năm 1981,20 và gặp khó khăn khi vi phạm, bị kẹt giữa các mức quan trọng được thể hiện bởi mức kháng cự được đề cập và hỗ trợ 1937.20, để tiếp tục với tính trung lập của chúng tôi cho đến bây giờ, lưu ý rằng chúng tôi cần vi phạm một trong những cấp độ này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.