Phân tích cuối ngày cho EURUSD 31-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD được giao dịch với mức độ tiêu cực rõ ràng để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, chờ tăng trở lại để tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 1.1890 để mở đường tăng lên 1.1995 một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1760 để tiếp tục tăng đề xuất.