Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 31-07-2020


Economy analysis


Giá p / p>

để nhận ra chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​từ vi phạm, vui lòng xem lại báo cáo được phát hành buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập