Bạch kim ổn định trên mức trung bình - Phân tích - 31-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã kết thúc sự phục hồi điều chỉnh của nó bằng cách cung cấp sự ổn định tích cực trên mức trung bình 55, thể hiện mức hỗ trợ bổ sung ở mức 868,00 và việc tiếp tục cung cấp động lực tích cực bởi biến động ngẫu nhiên gần mức 80 khiến chúng tôi giữ mức tăng giá cơ hội vượt qua rào cản ở 980.00 và đạt được mục tiêu tiếp theo vào lúc 10h30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish