Giá đồng ổn định với giao dịch đi ngang tạm thời - Phân tích - 31-7-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giao dịch giá đồng bởi biến động lặp lại gần mức 2.9000, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, để trì hoãn cuộc tấn công tăng giá chờ đợi, nhắc nhở bạn rằng kịch bản xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực tùy thuộc vào hỗ trợ quan trọng ở mức 2.7700, bên cạnh nỗ lực của

chúng tôi hy vọng hình thành các sóng ngang mới cho đến khi thu được động lượng dương, cho phép nó vượt qua mức 3.000 và đạt được các mục tiêu bổ sung bắt đầu từ 3.1200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.5500 đến 2.6400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish