Phân tích cuối ngày đối với Vàng 30-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra mức hỗ trợ chính 1937.20 và chúng tôi cần theo dõi hành vi giá theo mức này, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ mức này sẽ xác nhận việc mở rộng sóng giảm xuống đến 1910.10 sau đó là các mức 1866,00 , trong khi hợp nhất ở trên, nó sẽ dẫn đến giá để cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 2000.00.