Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 30-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực ngay bây giờ để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi tiếp tục giảm và phá vỡ 0,7105 sau đó là mức 0,7065 sẽ dừng kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và đẩy giá bắt đầu sóng điều chỉnh giảm, trong khi các mục tiêu tích cực của sóng tăng chính bắt đầu từ 0,7200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7065 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish