Giá đồng lặp lại việc đóng cửa tích cực - Phân tích - 29-7-2020


Economy analysis


Giá đồng gợi ý duy trì sự thống trị thiên vị tăng bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực thường xuyên trên mức hỗ trợ chính 2,8000, đối mặt với nỗ lực ngẫu nhiên để thoát khỏi các khu vực mua quá mức.

Do đó, chúng tôi dự kiến ​​sẽ hình thành sóng ngang tạm thời cho đến khi thu được động lượng dương bổ sung sẽ cho phép giá tăng áp lực lên hàng rào 3.0000, trong khi vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch theo hướng 3.1200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm trong khoảng từ 2.8500 đến 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá