Phân tích cuối ngày đối với Vàng 28-07-2020


Economy analysis


Giá vàng bật lên mạnh mẽ từ các khu vực 1910.10, để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, được thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, lưu ý rằng giá cần củng cố trên 1937,20 như một hỗ trợ ban đầu để hướng tới 2000.00 đại diện cho trạm tiếp theo của chúng tôi, vi phạm nó đại diện cho chìa khóa để tăng lên 2068.00 như một trạm tiếp theo.