Phân tích cuối ngày cho EURUSD 28-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thử nghiệm đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và bắt đầu tăng giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, chờ đợi để truy cập 1.1815 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn cần giữ mức trên 1.1675 để tiếp tục tăng dự kiến.