Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 28-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để bảo vệ việc tiếp tục giao dịch bên trong kênh được đề cập, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi tùy thuộc vào mức ổn định giá trên 0,7095 và 0,7065 , nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu từ 0,7200 và mở rộng đến 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7065 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish