Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 28-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch chặt chẽ hơn, do đó, không có thay đổi đối với tính trung lập của chúng tôi cho đến khi giá xác nhận phá vỡ mức hỗ trợ 41,00 hoặc vi phạm mức kháng cự 42,45 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo, lưu ý rằng các chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập